Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elementary /,eli'mentri/  

 • Tính từ
  sơ cấp, sơ đẳng
  an elementary class
  một lớp sơ cấp
  the questions were so elementary that he easily passed the test
  các câu hỏi sơ đẳng đến mức anh qua được kỳ sát hạch một cách dễ dàng

  * Các từ tương tự:
  elementary particle