Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nguyên, sống, thô (chưa tinh luyện, tinh chế)
  crude oil
  dầu thô
  crude sugar
  đường thô
  thô thiển; thô kệch
  những bức tranh của ông ta khá là thô kệch
  thô lỗ, lỗ mãng
  cử chỉ thô lỗ

  * Các từ tương tự:
  crude iron, crudely, crudeness