Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sống sượng, lỗ mãng, cằn cộc
  a brusque attitude
  thái độ lỗ mãng
  his reply was brusque
  câu trả lời của anh thật cộc cằn

  * Các từ tương tự:
  brusquely, brusqueness