Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (đôi khi xấu)
  ngắn gọn; cộc lốc
  lời đáp của anh ta đã kết thúc cuộc nói chuyện

  * Các từ tương tự:
  tersely, terseness