Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] ngắn gọn;[một cách] cộc lốc