Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngắn gọn
  a very succinct explanation
  một lời giải thích rất ngắn gọn

  * Các từ tương tự:
  succinctly, succinctness