Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

succinctness /sək'siɳktnis/  

  • Danh từ
    tính ngắn gọn, tính cô đọng