Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chắc, chặt
  stamp the soil down so that it's compact
  giậm cho đất chặt lại
  gọn
  a compact car
  chiếc xe trông gọn
  the computer looks compact
  chiếc máy điện tóan trông rất gọn
  cô đọng, súc tích (văn phong)
  Động từ
  [làm cho] kết chắc lại
  tuyết kết chắc lại trên vỉa hè đã biến thành băng
  Danh từ
  sự thỏa thuận; hiệp ước
  hai nước đã ký hiệp ước hợp tác chống khủng bố
  Danh từ
  hộp phấn
  (cách viết khác compact car) (từ Mỹ) xe ôtô nhỏ

  * Các từ tương tự:
  compact disc, compact disk (CD), compact disk-interactive, compact disk-read only memory (CD-ROM), compacted, compactifi, compactification, compaction, compactly