Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laconic /lə'kɒnik/  

 • Tính từ
  ngắn gọn, súc tích
  a laconic remark
  lời nhận xét ngắn gọn
  a laconic style
  văn phong súc tích

  * Các từ tương tự:
  laconical, laconically, laconicism, laconicum