Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laconical /lə'kɔnik/  

 • Tính từ
  vắn tắt; gọn gàng; súc tích
  một câu trả lời vắn tắt gọn gàng
  lối hành văn súc tích

  * Các từ tương tự:
  laconically