Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laconicism /lə'kɔnisizm/  

  • Danh từ
    cách nói gọn; cách viết súc tích
    câu nói hàm súc