Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều laconica
    buồng tắm nóng, phòng tắm hơi (từ cổ La Mã)