Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rắn chắc; gắn bó