Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compendious /kəm'pendiəs/  

  • Tính từ
    súc tích ((văn học))

    * Các từ tương tự:
    compendiously, compendiousness