Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compendiously /kəm'pendiəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] súc tích