Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compendiousness /kəm'pendiəsnis/  

  • Danh từ
    tính súc tích