Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngắn gọn, súc tích
  a concise summary
  bản tóm tắt ngắn gọn

  * Các từ tương tự:
  concisely, conciseness