Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] ngắn đi, rút ngắn
  the days are beginning to shorten
  ngày bắt đầu ngắn đi
  they want to shorten the time it takes to make the car
  họ muốn rút ngắn thời gian để tạo chiếc xe

  * Các từ tương tự:
  shortening