Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vũng tàu đậu
  (từ Mỹ) cầu tàu
  (docks số nhiều) bến tàu
  (thực vật) cây chút chít tây
  ghế bị cáo (ở tòa)
  put somebody (be) in the dock
  tố cáo ai (bị tố cáo)
  Động từ
  đi vào bến tàu (tàu)
  cho (tàu) vào vũng tàu đậu
  lắp ghép nhau (tàu vũ trụ)
  cắt ngắn (đuôi súc vật)
  dock something [from (off) something]
  cắt bớt
  dock 15% from (offsomebody's earnings
  cắt bớt 15% tiền lương của ai

  * Các từ tương tự:
  dock-dues, dock-glass, dock-master, dock-rent, dockage, docker, docket, docking, dockise