Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhãn kê khai hàng
    (từ Mỹ, luật học) danh sách các vụ chờ xét xử
    Động từ
    dán nhãn liệt kê hàng vào