Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hàng hải; số nhiều wharfs hoặc wharves)
    cầu bến

    * Các từ tương tự:
    wharfage, wharfinger