Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bến (cảng)

    * Các từ tương tự:
    quayage, quayside