Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cầu tàu
  trụ cầu
  khoảng tường giữa hai cửa sổ

  * Các từ tương tự:
  pier-glass, pierage, pierce, piercer, piercing, piercingly, pierrette, pierrot