Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lanh lảnh, inh tai (tiếng)
  buốt (gió, lạnh)
  a piercing wind
  gió buốt

  * Các từ tương tự:
  piercingly