Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sâu chắc, thấu suốt; xuyên suốt
  she gave me a searching look and asked if I was lying
  chị ta nhìn tôi với cái nhìn thấu suốt và hỏi là tôi có nói dối không
  a searching interview technique
  kỹ xảo phỏng vấn xuyên suốt

  * Các từ tương tự:
  searchingly