Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • làm say đắm, làm say mê
    an enthralling performance
    buổi trình diễn làm say mê khán giả

    * Các từ tương tự:
    enthrallingly