Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    thôi miên (ai)

    * Các từ tương tự:
    hypnotize, hypnotise