Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    quyến rũ, hấp dẫn
    tụi trẻ bị hấp dẫn bởi các đồ chơi bày trong tủ hàng
    làm mất hồn hóa ra bất động (bởi tác dụng của ánh sáng mạnh)
    con thỏ rừng bị ánh đèn pha chói chang của xe chúng tôi làm mất hồn mà ngồi một chỗ không động đậy