Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quyến rũ, cám dỗ, làm xiêu lòng
  nhiều người đến lập nghiệp đã bị cám dỗ vì những triển vọng làm giàu dễ dàng
  Danh từ
  sức quyến rũ; sức hấp dẫn
  the false allure of big-city life
  sức quyến rũ giả tạo của đời sống ở các thành phố lớn

  * Các từ tương tự:
  allurement, allurer