Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allurement /ə'lʊəmənt/  

  • Danh từ
    sự quyến rũ, sự hấp dẫn