Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  /'entrəns/
  cửa vào; lối vào
  sự vào
  một diễn viên phải học thuộc lúc nào vào, lúc nào ra sàn diễn
  quyền được vào; sự gia nhập
  they were refused entrance to the club
  họ bị từ chối không cho gia nhập câu lạc bộ
  cuộc thi nhập học đại học
  an entrance fee
  tiền vé vào cửa (xem triển lãm…); phí gia nhập (câu lạc bộ…)
  Động từ
  /'in'trɑ:ns/
  /in'træns/
  (thường dùng ở thể bị động) làm mê mẩn (như là bằng yêu thuật)
  mê mẩn trước cảnh đẹp
  chúng nó ngồi mê mẩn trước sắc đẹp của nàng

  * Các từ tương tự:
  entrance cable, entrance fee, entrance-hall, entrance-way, entrancement