Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cho vào, sự để cho vào
  no admittance expected on business
  không có việc xin miễn vào
  I was refused admittance to the house
  người ta không cho tôi vào nhà