Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cho phép
  with your kind permission
  nếu ông vui lòng cho phép
  ask for permission
  xin phép