Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đồng ý, sự phê chuẩn
  quan tòa đồng ý cho tù nhân được phát biểu
  dự luật mới mà nghị viện đã thông qua đã được nhà vua phê chuẩn
  Động từ
  đồng ý, chấp thuận
  I can never assent to such a request
  tôi không bao giờ chấp nhận một điều thỉnh cầu như vậy

  * Các từ tương tự:
  assentation, assenter, assentient, assentingly, assentive, assentiveness, assentor