Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ license1)
  giấy phép; bằng
  a shooting licence
  giấy phép săn bắn
  a driving licence
  bằng lái xe
  sự cho phép
  why give these people licence to enter the place at will?
  sao lại cho phép những người này tùy ý vào nơi ấy?
  sự tùy tiện
  sự phóng túng về niêm luật (trong thơ, họa)
  a licence to print money
  (khẩu ngữ)
  kế hoạch quá tốn kém
  licence plate
  (/ 'laisənspleit/ Mỹ license plate)
  Danh từ
  biển số xe, biển đăng ký xe
  Động từ
  cấp giấy phép
  cửa hàng được giấy phép bán thuốc lá
  nơi được phép bán rượu

  * Các từ tương tự:
  licence-holder