Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nonconformity /'nɔnkən'fɔ:miti/  

  • Danh từ
    sự không theo lề thói
    sự không theo quốc giáo; môn phái những người không theo quốc giáo (ở Anh)