Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

latitude /'lætitju:d/  

 • Danh từ
  vĩ độ
  sự tự do (ứng xử, giữ ý kiến…)
  họ để cho con cái quá nhiều tự do, theo ý tôi họ nên nghiêm khắc hơn
  latitudes
  (số nhiều) miền, vùng (khí hậu)
  high (lowlatitudes vùng xa (gnxích đạo