Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đặc quyền
  parking in the streets is the privilege of the residents
  đỗ xe ngoài phố là đặc quyền của cư dân sở tại
  họ đấu tranh chống đặc quyền nhằm tạo lập một xã hội công bằng hơn
  đặc huệ
  use of the library is a privilege, not a right
  sử dụng thư viện là một đặc huệ, chứ không phải là một quyền
  it was a privilege to hear her sing (hearing her sing)
  nghe cô ta hát là một đặc huệ đấy
  parliamentary privilege
  đặc huệ nghị viện (quyền của nghị viên nói trong nghị viện những điều mà nói nơi khác có thể bị coi là những lời phỉ báng)

  * Các từ tương tự:
  privileged