Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự miễn (thuế…)