Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+ to, against) sự miễn dịch
  immunity to measles
  sự miễn dịch chống bệnh sởi
  (+ to) sự không bị ảnh hưởng bởi lời chỉ trích
  (+ from) sự được miễn, sự miễn trừ
  diplomatic immunity
  quyền miễn trừ ngoại giao