Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dispensation /,dispen'sei∫n/  

 • Danh từ
  sự phân phát
  sự sắp đặt (của trời)
  sự cho phép đặc biệt (trong phạm vi nhà thờ Thiên Chuá giáo La Mã)
  she needs a special dispensation to marry her cousin
  cô ta cần được cho phép đặc biệt để kết hôn với người anh họ cô
  hệ thống tôn giáo
  the Christian dispensation
  hệ thống Cơ đốc giáo