Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

franchise /'frænt∫aiz/  

 • Danh từ
  quyền bầu cử
  in Englandwomen were given the franchise in 1918
  ở Anh phụ nữ được quyền bầu cử năm 1918
  quyền đại lý kinh doanh
  grant (withdrawa franchise
  cấp (rút) quyền đại lý kinh doanh
  Động từ
  cấp quyền đại lý kinh doanh cho (ai)