Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advantage /əd'vɑ:ntidʒ/  /əd'væntidʒ/