Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advancement /əd'vɑ:nsmənt/  

  • Danh từ
    əd'vænsmənt)
    sự tiến bộ; sự tiến tới, sự tiến lên
    sự thăng chức