Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự có ích, sự hữu ích