Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

applicability /,æplikəbiləti/  

  • Danh từ
    tính có thể áp (ứng) dụng được