Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effectiveness /i'fektivnis/  

  • Danh từ
    sự hữu hiệu
    ấn tượng sâu sắc