Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

practicability /,præktikə'biləti/  

  • Danh từ
    tính làm được, tính thực hiện được tính khả thi
    tình trạng đi lại được (của một con đường…)