Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

practicality /,præktikæləti/  

  • Danh từ
    tính thực tế, tính thiết thực
    (số nhiều) điều thực tế; việc thiết thực
    chúng ta cần bắt đầu thảo luận những việc thiết thực