Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

utility /ju:'tiləti/  

  • Danh từ
    sự có ích, tính hữu dụng
    như public utility

    * Các từ tương tự:
    Utility function, Utility maximization, utility room, utility-man